PL European Arrest Warrant

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2005r (P 1/05)
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/2005/P_01_05.pdf

I
Art. 607t § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie obywatela
polskiego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie europejskiego
nakazu aresztowania, jest niezgodny z art. 55 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
II
Przepis wskazany w części I traci moc z upływem 18 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License