PL Accession Treaty

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 (K 18/04)
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/2005/K_18_04.pdf

1. Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną
Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią,
Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów,
Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji,
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską,
Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką
Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką
Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i
Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia
2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) – jest zgodny z preambułą, art. 8 ust. 1, art.
21 ust. 1, art. 38, art. 83, art. 87, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 3 oraz nie jest niezgodny z
art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 10, art. 13, art. 18, art. 23, art. 25 ust. 4, art. 31, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 95, art. 101 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 188 pkt 1, art.
193, art. 227 ust. 1 i art. 235 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących
podstawę Unii Europejskiej, będący integralną częścią Traktatu, o którym mowa w
pkt 1 jest zgodny z preambułą, art. 8 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 38, art. 83, art. 87, art.
91 ust. 3 oraz nie jest niezgodny z art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 10, art. 13, art.
18, art. 23, art. 25 ust. 4, art. 31, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 95, art. 101 ust. 1, art.
178 ust. 1, art. 188 pkt 1, art. 193, art. 227 ust. 1 i art. 235 Konstytucji.
3. Akt Końcowy, będący integralną częścią Traktatu, o którym mowa w pkt 1,
nie jest niezgodny z preambułą, art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 art. 6, art. 8 ust. 1, art. 10,
art. 13, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 23, art. 25 ust. 4, art. 31, art. 38, art. 62 ust. 1, art. 79
ust. 1, art. 83, art. 87, art. 91 ust. 3, art. 95, art. 101 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 188 pkt
1, art. 193, art. 227 ust. 1 i art. 235 Konstytucji.
4. Art. 1 ust. 1 i 3 Traktatu, o którym mowa w pkt 1, jest zgodny z preambułą,
art. 8 ust. 1 i art. 91 ust. 3 oraz nie jest niezgodny z art. 188 i art. 235 Konstytucji.
5. Art. 2 Aktu, o którym mowa w pkt 2, jest zgodny z preambułą, art. 8 ust. 1 i
art. 91 ust. 3 oraz nie jest niezgodny z art. 188 i art. 235 Konstytucji.
6. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 8 i art. 105 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz. Urz. WE C 325 z
24.12.2002, s. 1-184) nie jest niezgodny z art. 227 ust. 1 Konstytucji.
7. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 12 Traktatu, o którym mowa
w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 6 Konstytucji.
8. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 13 Traktatu, o którym mowa
w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 6 i art. 18 Konstytucji.
9. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 Traktatu, o którym
mowa w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 1 i art. 62 ust. 1 Konstytucji.
10. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 33 Traktatu, o którym mowa
w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 23 Konstytucji.
11. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 190 Traktatu, o którym
mowa w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 2 i art. 101 ust. 1 Konstytucji.
12. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 191 Traktatu, o którym
mowa w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 13 Konstytucji.
13. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 202 i art. 203 Traktatu, o
którym mowa w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 4, art. 5 i art. 10 Konstytucji.
14. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 234 Traktatu, o którym
mowa w pkt 6, w części nakładającej na sąd krajowy, którego orzeczenia nie
podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, obowiązek wniesienia pytania
prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości, nie jest niezgodny z art. 8 ust. 1, art.
174, art. 178 ust. 1, art. 188 w związku z art. 190 ust. 1, art. 193 i art. 195 ust. 1
Konstytucji.
15. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 249 Traktatu, o którym
mowa w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 83 i art. 87 ust. 1 Konstytucji.
16. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 308 Traktatu, o którym
mowa w pkt 6, nie jest niezgodny z art. 79 ust. 1 i art. 95 ust. 1 Konstytucji.
17. Traktat wymieniony w pkt 1 w związku z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002, s. 1-181) nie jest
niezgodny z art. 21 ust. 1 i art. 38 Konstytucji.
Ponadto p o s t a n a w i a:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638
oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania
zgodności:
a) Traktatu, o którym mowa w pkt 1 oraz aktów wymienionych w pkt 2 i 3
wyroku z Konstytucją w całości ze względu na niedopuszczalność wydania
orzeczenia;
b) Traktatu, o którym mowa w pkt 1 oraz aktu wymienionego w pkt 2 wyroku
z art. 55 ust. 1 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia;
c) art. 17 Karty praw podstawowych z art. 21 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License